පුස්තකාලය සම්පත් සඳහා මාර්ගගතව ප්‍රවේශවීමේ පහසුකම් සැපයේ (REMOTE ACCESS TO LIBRARY E-RESOURCES)

පුස්තකාල සම්පත් වෙත මාර්ගගතව ප්‍රවේශවීමේ හැකියාව මානවශාස්ත්‍ර හා සමජීය විද්‍යා පීඨයේ 2017/2018 සහ 2018/2018 වසර වලට අදාළ සිසුන් සඳහා උදාකර තිබේ.
අනෙක් වසර වලට අදාළ සිසුන් සඳහා මෙම පහසුකම් හැකි ඉක්මනින් සපයා දීමට කටයුතු කෙරේ.
පුස්තකාල වෙබ් අඩවිය : http://lib.sjp.ac.lk

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022