පුස්තකාලය සම්පත් සඳහා මාර්ගගතව ප්‍රවේශවීමේ පහසුකම් සැපයේ (REMOTE ACCESS TO LIBRARY E-RESOURCES)

පුස්තකාල සම්පත් වෙත මාර්ගගතව ප්‍රවේශවීමේ හැකියාව මානවශාස්ත්‍ර හා සමජීය විද්‍යා පීඨයේ 2017/2018 සහ 2018/2018 වසර වලට අදාළ සිසුන් සඳහා උදාකර තිබේ.
අනෙක් වසර වලට අදාළ සිසුන් සඳහා මෙම පහසුකම් හැකි ඉක්මනින් සපයා දීමට කටයුතු කෙරේ.
පුස්තකාල වෙබ් අඩවිය : http://lib.sjp.ac.lk