ප්‍රථම වසර සිසුන් ක්‍රීඩා සඳහා සහභාගී කරගැනීම.

ශාරිරික අධ්‍යාපනය හා ක්‍රිඩා පිළිබද කටයුතු කරනු ලබන අංශය ශෘරීරික අධ්‍යාපන අංශය වන අනර නවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්‌ ලෙස විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුලත්වන ඔබට මේම විශ්වවිද්‍යාලයේදී විවිධ ක්‍රීඩා සඳහා සහභාගි වීම්ට අවස්ථාව සලසා ඇත, වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පහත ඇමුණුම පරීක්ෂා කරන්න.
ක්‍රීඩා සඳහා අයදුම් කිරීමට google form එකට තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න