ප්‍රථම වසර (2018/19) ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය (LMS) ට අදාළ ගැටලු සඳහා වන උපදෙස් සේවාව

ප්‍රථම වසර (2018/19) සිසු සිසුවියන්ගේ ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය (LMS) හෝ වෙනත් විෂය ගැටළු වේ නම් ඒ සඳහා උපදෙස් ලබාගැනීම සඳහා ඔබගේ ගැටළු,

help.fhss@gmail.com

යන විද්‍යුත් ලිපිනයට යොමු කරන්න.

නැතහොත් පහත පීඨ නියෝජිතයින් අමතා ඔබගේ ගැටලුව විසඳා ගන්න.

යසස් බාලසුරිය – 071 93 74 919
තරණි යසරත්න – 071 16 79 279
ඉසුරු සුභසිංහ – 071 68 63 995
මුදිත අරුමාවඩු – 071 44 63 961