ප්‍රථම අර්ධවාර්ෂික විභාග ප්‍රථිඵල

රටේ පවතින අයහපත් සෞඛ්‍ය තත්වය මත මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම යම් මට්ටමකට ප්‍රමාද වෙමින් පවතින අතර මෙතෙක් පීඨයට ලැබී ඇති ලකුණු මත නිකුත් කළ හැකි ප්‍රතිඵල පමණක් අදාල සිසුන්ගේ දැනගැනීම සඳහා අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවියෙන් පහත දක්වා ඇති ලිංකුව හරහා දැනගැනීමට පහසුකම් සලස්වා ඇති බව මෙයින් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

පිවිසෙන්න >> 

පවතින ගැටළුකාරී තත්වය හමුවේ වුවද හැකි ඉක්මණින් ප්‍රතිඵල සියල්ල නිකුත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරමින් පවතින බව ද පීඨාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.

 

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය