ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2017/2018 අධ්‍යයන වර්ෂයෙහි දෙවන අර්ධ වාර්ෂිකයෙහි ප්‍රතිඵල නිකුත් කර ඇත. ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් සහ මුදල් ගෙවීම් වවුචර් වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකිය. එම අයදුම්පත් නිවරදිව සම්පූර්ණ කර මුදල් ගෙවම් වවුචර්යෙහි මුල් පිටපත සමග 2020/08/10 දිනට පෙර ලැබෙන සේ පහත ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමු කරන්න.

ජේ්‍යෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
ගංගොඩවිල
නුගේගොඩ

මුදල් ගෙවීම් වවුචරය>>

ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත (Docx) (PDF)

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023