ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2017/2018 අධ්‍යයන වර්ෂයෙහි දෙවන අර්ධ වාර්ෂිකයෙහි ප්‍රතිඵල නිකුත් කර ඇත. ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් සහ මුදල් ගෙවීම් වවුචර් වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකිය. එම අයදුම්පත් නිවරදිව සම්පූර්ණ කර මුදල් ගෙවම් වවුචර්යෙහි මුල් පිටපත සමග 2020/08/10 දිනට පෙර ලැබෙන සේ පහත ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමු කරන්න.

ජේ්‍යෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
ගංගොඩවිල
නුගේගොඩ

මුදල් ගෙවීම් වවුචරය>>

ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත (Docx) (PDF)

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022