ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂයෙහි පළමු අර්ධ වාර්ෂිකයෙහි ප්‍රතිඵල නිකුත් කර ඇත. ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම් ඒ සඳහා මේ සමග ඇති අයදුම් පත්‍රය නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ කර, 2022.03.25 දින හෝ එදිනට පෙර recorrect2021@gmail.com යන විද්‍යුත් තැපෑල වෙත යොමු කළ යුතුය. එක් විෂයක නැවත සමීක්ෂණ කටයුතු සඳහා රු.500.00 ක මුදලක් අය කරනු ලබන අතර, එය මහජන බැංකුවේ 097‐1001‐6‐2315454 ගිණුම් අංකයට ගෙවා එම රිසිට් පතෙහි පිටපතක් අයදුම් පත්‍රය සමග එවිය යුතුය.

ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණ අයදුම් පත්‍ර මේ වන විටත් මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය වෙත ලියාපදිංචි තැපෑල හරහා යොමු කොට ඇත්නම් නැවත ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණ අයදුම් පත්‍ර යොමු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.

ඉන් පසුව කිසිදු හේතුවක් මත එදිනෙන් පසු නැවත සමීක්ෂණ අයදුම්පත්‍ර භාර නොගන්නා බව මෙයින් දැනුම් දෙමි.

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
Calling applications for Certificate in English: Registration Extended
March 20, 2022