ප්‍රජා මාධ්‍යය මෙහෙවර සහ අභියෝග, සම්මන්ත්‍රණය

සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශයේ හා ලේඛකත්ව හා සන්නිවේදන පාඨමාලාවේ මෙහයවිමෙන් සහ එම අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය එම්. ජේ. ආර්. ඩේවිඩ් මහතාගේ සංවිධානයෙන් ප්‍රජා මෙහෙවර සහ අභියෝග යන මැයෙන් වූ සම්මන්ත්‍රණය 2017 ජුලි මස 01 දින පෙ. ව. 9 ට සුමංගල ශාලාවේදී පැවැත්විණි. ශ්‍රී ලංකාවේ නන් දෙස විසිරි සිටි ප්‍රජා මාධ්‍ය වෘර්තිකයින්, පර්යේෂකයින් මෙන්ම අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධාන මහාචාර්ය රත්නසිරි අරංගල ඇතුළු විද්‍යාර්ථින් රැසක් මෙම අවස්ථව සහභාගී විය.

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023