නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයෙහි පළමුවන වසර සිසුන්ගේ 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා මේ සමග අමුණා ඇති ලැයිස්තුවල සඳහන්‌ සිසුන්‌ හට 2023 ජනවාරි මස 15 වන දින සිට පහන සඳහන්‌ නේවාසිකාගාර තුල නේවාසික පහසුකම්‌ සලසා ඇත.