නේවාසිකාගාර පහසුකම්‌ ලබාදීම පළමු වසර ( දෙවන ලැයිස්තුව) – මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයෙහි පළමුවන වසර සිසුන්ගේ 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා මේ සමග අමුණා ඇති ලැයිස්තුවල සඳහන්‌ සිසුන්‌ හට 2023 ජූලි මස 9 චන දින සිට පහත සඳහන්‌ නේවාසිකාගාර තූල නේවාසික පහසුකම්‌ සලසා ඇත. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා ඇමුණුම පරික්ෂා කරන්න.
Poster - Hostal List 2