නීරෝගී සුව පිරුණු සුබ නව වසරකට මානවශ්‍රාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයෙන් සුබ පැතුම්