දෙවන අර්ධ වාර්ෂික පුනර් විභාග ගාස්තු

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ දෙවන අර් ධවාර් ෂිකයන්හි විභාගය අසමත්වීම හා විභාගයට පෙනී නොසිටීම යන හේතු මත, 2021/2022 අධ්‍යයන වර් ෂයේ දෙවන අර් ධවාර් ෂිකයේදී නැවත විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා අයදුම් කර ඇති සියලුම සිසුන් පහත සඳහන් පරිදි පුනර් විභාග ගාස්තු ගෙවිය යුතු බව දන්වමි.