දුහුලින් ඒතී ඈ (කාන්තා භූමිකාවේ අද්‍යතන දිශානතිය කොයිබටද)

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ සමාජවිද්‍යා විෂය සංගමය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය නිමිති කොටගත් දුහුලින් එතී ඈ නම් සංවාදාත්මක කතිකාවත 2023 මාර්තු මස 09 වන දින උදෑසන 9.00 ට විශ්වවිද්‍යාලීය ශ්‍රී සුමංගල සභාසදයේ දී පැවැත්වේ.
දුහුලින් ඒතී ඈ