දීපාලෝක සුදම් සභාව, ගියෙන් සහ කීමෙන් සරුවූ ධර්ම කතිකාවත

පුජ්‍ය මාවරලේ භද්දිය හිමි, මහාචාර්ය සනත් සනන්දසිරි, ජගත් වික්‍රමසිංහ සහ චාමර වීරසිංහ යන විද්වතුන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් දීපාලෝක සුදම් සභාව මෙවරත් ජුනි මස දෙවන දින විශ්වවිද්‍යාලයේදී පැවැත්වුනි. විශ්වවිද්‍යාලිය කලා පර්ශධයේ සම්බන්ධිකරණයෙන් සහ උපකුලපති තුමා ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයෙත්, භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය සහ බෞද්ධ සංගමය එකාබද්ධව සංවිධානය කල මෙම අවස්ථාව සඳහා ආචාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු විද්‍යාර්ථින් රැසක් සහභාගී විය.