දීපාලෝක සුදම් සභාව, ගියෙන් සහ කීමෙන් සරුවූ ධර්ම කතිකාවත

පුජ්‍ය මාවරලේ භද්දිය හිමි, මහාචාර්ය සනත් සනන්දසිරි, ජගත් වික්‍රමසිංහ සහ චාමර වීරසිංහ යන විද්වතුන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් දීපාලෝක සුදම් සභාව මෙවරත් ජුනි මස දෙවන දින විශ්වවිද්‍යාලයේදී පැවැත්වුනි. විශ්වවිද්‍යාලිය කලා පර්ශධයේ සම්බන්ධිකරණයෙන් සහ උපකුලපති තුමා ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයෙත්, භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය සහ බෞද්ධ සංගමය එකාබද්ධව සංවිධානය කල මෙම අවස්ථාව සඳහා ආචාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු විද්‍යාර්ථින් රැසක් සහභාගී විය.

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022