පළමු වසර උපාධි අපේක්ෂකයින්ට දෙවන අර්ධවාර්ෂිකයේ අනිවාර්යය විෂයක් වන තොරතුරු තාක්ෂණය විෂයෙහි මාධ්‍ය වෙනස් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂයේ පළමු වසර උපාධි අපේක්ෂකයින්ට පමණක් දෙවන අර්ධවාර්ෂිකයේ අනිවාර්ය විෂයක් වන GIT 1212 – Microsoft Office for Workplace යන විෂය සඳහා සිංහල මාධ්‍යයෙන් ද විභාගයට පෙනී සිටීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත.

 

 

Language Preference Registration - GIT 1212 Microsoft Office for Workplace Final Exam