තෙවන වසර ශාස්ත්‍රවේදී උපාධි පාඨමාලාවෙන් ශාස්ත්‍රවේදී (ගෞරව) උපාධි පාඨමාලාව තෝරාගැනීම