වෛරස් සහ ඩෙංගු උණ රෝගය හේතුවෙන් විභාගයට පෙනී සිටීමට නොහැකි වූ සිසුන් සඳහා වන විශේෂ දැන්වීමයි

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ වෛරස් උණ රෝගය සහ ඩෙංගු උන රෝගය වැළදීම හේතුවෙන් දෙවන අධ්‍යයන වාර්ෂික අවසාන විභාගයට (2017) පෙනී සිටීමට නොහැකි වූ සිසුන්ගේ තොරතුරු පිළිගත හැකි වෛද්‍ය වාර්තා සමග විභාගය අවසන් දින (2017. 08.22) සිට සතියක් ඇතුලත පිඨය වෙත ලැබීමට සලස්වන ලෙස මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ සහකාර ලේඛකාධිකාරීතුමිය දන්වා සිටින අතරම එම තොරතුරු ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය පත්‍රිකාව පිඨ කාර්යාලයෙන් ලබාගත හැකි බවද වැඩිදුරටත් දන්වා සිටියි.