ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරියට අනුයුක්තව ආයතනික පුහුණුව ලබන සිසුන් සදහා වන විශේෂ නිවේදනයයි

ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරියට (NAITA)  අනුයුක්තව ආයතනික පුහුණුව ලබන සිසුන් තම සේවාදායකයා සමග ගිවිසුම්ගත පත්‍රය (Contract Form)  එම ආයතනය වෙත  (NAITA) 2017. 10.12 දිනට පෙර ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස දන්වා සිටිමි.

එසේම එම ආයතනයට අනුයුක්තව ආයතනික පුහුණුව ලබන මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ අවසන් වසර උපාධි අපේක්ෂකයින්ට එම ආයතනය තුල කටයුතු කිරීමේදී සහ පුහුණුව අතර වාරයේ යම් කිසි නීති රීති හෝ ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් ගැටලුකාරී තත්වයක් ඇතිවන්නේ නම් එම ආයතනය විසින් උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා මාස තුනක කාලයක් එම ආයතනය තුල පුහුණුව ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් කැමැත්ත පල කර නිකුත් කර ඇති පහත සඳහන් ලිපිය ඉදිරිපත් කර එම අදාළ ගැටලු නිරාකරණය කරගත හැකි බව සලකන්න.

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022