ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරියට අනුයුක්තව ආයතනික පුහුණුව ලබන සිසුන් සදහා වන විශේෂ නිවේදනයයි

ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරියට (NAITA)  අනුයුක්තව ආයතනික පුහුණුව ලබන සිසුන් තම සේවාදායකයා සමග ගිවිසුම්ගත පත්‍රය (Contract Form)  එම ආයතනය වෙත  (NAITA) 2017. 10.12 දිනට පෙර ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස දන්වා සිටිමි.

එසේම එම ආයතනයට අනුයුක්තව ආයතනික පුහුණුව ලබන මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ අවසන් වසර උපාධි අපේක්ෂකයින්ට එම ආයතනය තුල කටයුතු කිරීමේදී සහ පුහුණුව අතර වාරයේ යම් කිසි නීති රීති හෝ ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් ගැටලුකාරී තත්වයක් ඇතිවන්නේ නම් එම ආයතනය විසින් උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා මාස තුනක කාලයක් එම ආයතනය තුල පුහුණුව ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් කැමැත්ත පල කර නිකුත් කර ඇති පහත සඳහන් ලිපිය ඉදිරිපත් කර එම අදාළ ගැටලු නිරාකරණය කරගත හැකි බව සලකන්න.

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023