ජපුර මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ ව්‍යවසාය සංවර්ධන ඒකකයේ සහ ව්‍යවසායකත්ව සමාජයේ සමාරම්භය