ජනමාධ්‍ය වැඩමුළුව – 01 ජනමාධ්‍යකරණයේ මූලිකාංග පිළිබඳ එක් දින පුහුණු වැඩමුළුව (දෘශ්‍යාබාධිත තරුණ තරුණියන් සඳහා)

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ශිෂ්‍ය මධ්‍යස්ථානය, ප්‍රවීණ ජනමාධ්‍ය පුහුණුකරු ජයසිරි ජයසේකර මහතා සමඟ එක්ව සංවිධානය කරන ජනමාධ්‍ය පුහුණු වැඩසටහන

දිනය: 2023.09.08 වේලාව: පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා ස්ථානය: විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ශිෂ්‍ය මධ්‍යස්ථානය, මානවශාස්ත්‍ර සහ සමාජීයවිද්‍යා පීඨය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

පහත සඳහන් පෝරමය සම්පූර්ණ කර එවන අයදුම්කරුවන් අතරින් සුදුස්සන් තෝරාගනු ලැබේ.
Form Link : https://forms.gle/kjhvLwhZ2BMRCYwB8

මෙම වැඩසටහනේදී විශේෂයෙන් දෘශ්‍යාබාධිත අය සඳහා භාවිතා කළ හැකි ජංගම දුරකතන යෙදවුම් පිලිබඳව සාකච්ඡා කෙරෙන අතර තමන්ට පවතින තාක්ෂණික ගැටලු පිලිබඳව ද සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙනු ඇත.

සංවිධානය
සම අවස්ථා කේන්ද්‍රය, මානවශාස්ත්‍ර සහ සමාජීයවිද්‍යා පීඨය.