ගංවතුරින් පීඩාවට පත් සිසුන් සඳහා සහනාධාර වැඩසටහනක්

2017 වසරේ මැයි මස ඇතිවූ ගංවතුරින් පිඩාවට පත් මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ තෝරාගත් සිසුන් කිහිපදෙනෙකු සඳහා ශිෂ්‍ය සුභසාධක සහ උපදේශන මධ්‍යස්ථානය සංවිධානයෙන් ලංකා ජාතික සර්වෝදය ශ්‍රමදාන සංගමයේ දායකත්වයෙන් වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය, අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා ගෘහ භාණ්ඩ ලබා ගැනීම සඳහා වවුචර්පත් පරිත්‍යාග කිරීම 2017. ජුලි මස 28 වන දින පැවැත්වුනි. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය ඩි. පි. එස්. චන්ද්‍රකුමාර මහතා, ලංකා ජාතික සර්වෝදය ශ්‍රමදාන සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය වින්යා ආරියරත්න මැතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය සහ ශිෂ්‍ය සුභසාධන හා උපදේශන මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති ආචාර්ය සුනිල් රජනෙත්ති මහතාගේ මගපෙන්වීම සහ දායකත්වය මෙම වැඩසටහන  සඳහා ලැබුණි.