කැලිකසල අර්දබුදය හා පාරිසරික ගැටලුව පිලිබඳ සංවාදය

පරිසරවේදී රවින්ද්‍ර කාරියවසම් මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිත කැලිකසල අර්බුදය සහ පාරිසරික ගැටලුව පිලිබඳ විද්වත් සංවාදය අප්‍රේල් මස 27 වනදා සමාජ විද්‍යා හා මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ SLT II ශාලාවේදී පෙ.ව 8.00 ට ආරම්භ වේ. මෙම විද්වත් සංවාදය සංවිධානය සමාජ විද්‍යා හා මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ‘මානව විද්‍යා සංසදය’ විසින් සිදුකරන අතර මේම සංවාදය උනන්දුවක් දක්වන සියලු විද්වතුන්ට වීවෘතය.

 

 

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022