කැලිකසල අර්දබුදය හා පාරිසරික ගැටලුව පිලිබඳ සංවාදය

පරිසරවේදී රවින්ද්‍ර කාරියවසම් මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිත කැලිකසල අර්බුදය සහ පාරිසරික ගැටලුව පිලිබඳ විද්වත් සංවාදය අප්‍රේල් මස 27 වනදා සමාජ විද්‍යා හා මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ SLT II ශාලාවේදී පෙ.ව 8.00 ට ආරම්භ වේ. මෙම විද්වත් සංවාදය සංවිධානය සමාජ විද්‍යා හා මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ‘මානව විද්‍යා සංසදය’ විසින් සිදුකරන අතර මේම සංවාදය උනන්දුවක් දක්වන සියලු විද්වතුන්ට වීවෘතය.