කථන ග්‍රන්ථ සඳහා හඬ භාවිතය පිළිබඳ වැඩමුළුව

කථන ග්‍රන්ථ පැහැදිලිව පටිගත කිරම සඳහා හඬ නිවැරදිව භාවිතා කරන ආකාරය සහ මයික්‍රොපෝන නිවැරදිව භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳව වැඩමුළුවක් 2023.05.09 දින සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ දී පවත්වනු ලැබීය. මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය මඟින් කරගෙන යනු ලබන කථන ග්‍රන්ථ ව්‍යාපෘතිය හා සම්බන්ධව කටයුතු කරන සිසුන් 09 දෙනෙකු මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වී සිය දැනුම වර්ධනය කරගන්නා ලදී. මෙම පුහුණු වැඩසටහන සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුවට ත් ඊට සහභාගී වූ සිසුන්ටත් අපගේ ස්තුතිය පුදකර සිටිමු.