උපාධි සහතික නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් උපාධිධාරීන් වෙත කරනු ලබන දැනුම් දීම.(Notification to the Graduates regarding the issue of Degree Certificates)

උපාධි සහතික නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් උපාධිධාරීන් වෙත කරනු ලබන දැනුම් දීම

2000 වර්ෂයේ සිට 2005 වර්ෂය දක්වා කාල සීමාව තුළ දී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් උපාධිය සම්පූර්ණ කර ඇති නමුත්, මෙතෙක් උපාධි ප්‍රදානෝත්සව සහතිකය ලබා නොගත් උපාධිධාරීන් පහත සඳහන් කාල සීමාවන්හි සිය උපාධි ප්‍රදානෝත්සව සහතිකය ලබා ගත යුතුය. ඒ සඳහා අධ්‍යයන ශිෂ්‍ය කටයුතු, ප්‍රකාශන හා විභාග අංශයට පැමිණිය යුතු අතර, විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඔබ වෙත නිකුත් කර ඇති ශිෂ්‍ය වාර්තා පොත රැගෙන ඒම අනිවාර්ය වේ. උපාධි සහතිකය ඔබ වෙත නිකුත් කිරීමට පෙර පහත සඳහන් අවශ්‍යතා සළකා බලනු ලැබේ.

  1. විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඔබ වෙත නිකුත් කර තිබූ ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පත නැවත බාර දීම.

  2. විශ්වවිද්‍යාලයීය පුස්තකාලයෙන් ඔබ විසින් ලබාගත් පොත්පත් නැවත බාර දීම

  3. උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේ දී ඔබ වෙත නිකුත් කරන ලද උපාධි ලෝගුව නැවත බාර දීම

මේ වනවිටත් මෙම අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කර ඇති උපාධිධාරීන්ට ඒ බව සනාථ කිරීමට හැකි වන පරිදි ශිෂ්‍ය වාර්තා පොතෙහි සටහන් තැබීම හෝ සටහන් තබන ලද ලිපියක් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශ්වවිද්‍යාලය මගින් කටයුතු කර ඇත. ඉහත අවශ්‍යතා සපුරා ඇති බවට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි උපාධිධාරීන් තමන්ට ලබා දී ඇති පහත දක්වා ඇති කාල සීමාවට පෙර සතියේ වැඩ කරන දිනයක ප.ව. 12.30 ට පෙර විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණ අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරවා ගත යුතුය.

එක් එක් වර්ෂයට අදාළව උපාධිධාරීන්ට ලබා දී ඇති කාල සීමාව තුළ දී නොපැමිණෙන උපාධිධාරීන් පසුව කරනු ලබන ඉල්ලීම් සඳහා අංශයේ අනෙකුත් රාජකාරී කටයුතු හේතුවෙන් ආසන්න දිනයක් ලබා දීමට නොහැකි බව කණගාටුවෙන් දන්වා සිටිමි.

උපාධි ප්‍රදානෝත්සව වර්ෂය උපාධි ප්‍රදානෝත්සව සහතික නිකුත් කිරීම

  • 2000 – 2023 මාර්තු මස 07 දින සිට 2023 මාර්තු මස 11 දින දක්වා
  • 2002 – 2023 මාර්තු මස 13 දින සිට 2023 මාර්තු මස 18 දින දක්වා
  • 2003 – 2023 මාර්තු මස 20 දින සිට 2023 මාර්තු මස 25 දින දක්වා
  • 2004 – 2023 මාර්තු මස 27 දින සිට 2023 අප්‍රේල් මස 01 දින දක්වා
  • 2005 – 2023 අප්‍රේල් මස 24 දින සිට 2023 අප්‍රේල් මස 29 දින දක්වා

මේ ආකාරයට අනෙකුත් වර්ෂවල උපාධිධාරීන්ට ද ඉදිරියේ දී උපාධි සහතික නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. ඉහත දක්වා ඇති දිනයන්හි වෙනත් වර්ෂයක උපාධි සහතිකයක් නිකුත් කරන්නේ හදිසි අත්‍යවශ්‍ය හේතුවක් මත පමණක් බැවින් 0112758219 / 0112758220 දුරකථන අංක ඔස්සේ පූර්ව දැනුම් දීමක් කර වේලාවක් වෙන් කරවා ගත යුතුය.

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී
අධ්‍යයන ශිෂ්‍ය කටයුතු, ප්‍රකාශන හා විභාග අංශය