උපාධි සහතික හා ලිපි ලබා ගැනීම – මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

උපාධි සහතිකය

2017/18 අධ්‍යයන වර්ෂයේ හෝ ඊට පෙර  උපාධිය සම්පූර්ණ කර මෙතෙක් උපාධි සහතිකය ලබා නොගත් උපාධිලාභීන්ට (අත්‍යවශ්‍යම අයෙකුට) ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රධාන විභාග අංශය අමතා (0112802136) උපාධි සහතිකය ලබා ගත හැක.

විස්තරාත්මක සහතිකය

පහත දැක්වෙන අයදුම්පත්‍රය බාගත කර සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු අයදුම්පතේ සඳහන් පරිදි බැංකුවට මුදල් ගෙවූ රිසිට්පතේ ඡායාරූපයක් ද සමඟින් මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨ විභාග ඒකකයේ විද්‍යුත් ලිපිනයට examunitfhss@sjp.ac.lk යොමු කිරීමෙන් ලබා ගත හැක.

ශිෂ්‍ය භාවය තහවුරු කිරීමpes.fhss.sjp.ac.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස අවශ්‍ය තොරතුරු ඇතුලත් කිරීමෙන් පසු ලබා ගත හැක.

2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂය තුළදී ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය), ශාස්ත්‍රවේදී (විශේෂ) හා විද්‍යාවේදී තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ (විශේෂ) උපාධි පාඨමාලාවන්හි අවසාන පරීක්ෂණයට පෙනී සිට ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවෙන් පසුවන සිසුන්ට නිකුත් කරනු ලබන ලිපියpes.fhss.sjp.ac.lk/passout/ වෙබ් අඩවියට පිවිස අවශ්‍ය තොරතුරු ඇතුලත් කිරීමෙන් පසු ලබා ගත හැක.

 මීට අමතරව යම්කිසි ශිෂ්‍ය ඉල්ලීමක් වේ නම් dofhss@sjp.ac.lk යන පීඨ විද්‍යුත් තැපෑලට ඇතුළත් කරන ලෙස ද වැඩිදුරටත් දන්වමි.

විස්තරාත්මක සහතිකය සඳහා අයදුම්පත්‍රය>>

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය
2021.07.01

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023