උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය 2023 – උපාධිලාභින්ගේ අවධානය සඳහා

මෙවර විශ්වවිද්‍යාලයීය උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේදී මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ උපාධිලාභීන්ට 2023.10.06 වන දින උපාධි පිරිනැමීමට නියමිතය. ඒ සඳහා ප්‍රවේශ පත්‍ර සහ උපාධි ලෝගු 2023 සැප්තැම්බර් 23 සහ 24 යන දෙදින මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨ පරිශ්‍රයේ දී පහත දැක්වෙන පරිදි නිකුත් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. ලෝගු ලබාගැනීම ඇතුළු වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පහත දැන්වීම පරික්ෂා කරන්න.

පීඨය විසින් සිදුකරන උපාධිලාභීන්ගේ රැකියා පිලිබඳසමීක්ෂණය 2023
https://forms.gle/UucQZj1mSmd3pnb99

උපාධිලාභීන්ගේ රැකියා නියුක්තිය පිලිබඳ වි.වි.සමීක්ෂණපත්‍රිකාව 2023
https://forms.gle/1LqxrQQkJEkJf6C7A

ශිෂ්‍ය වාර්තා පොත් නොමැති සාමාන්‍ය උපාධි ලාභීන් සඳහා QR කේතය
https://drive.google.com/file/d/1NJ8tzb0S-e0luEnrLIggb9HJHu4i1y1u/view?usp=sharing

උපාධිලාභින්ගේ අවධානය සඳහා