ආයතනික පුහුණුව අවසන් කල සිසුන් සඳහා වන විශේෂ නිවේදනයයි

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ සිවුවන වසර ආයතනික පුහුණුව සාර්ථකව අවසන් කල ඔබ සැමට පළමුවෙන්ම අපගේ සුභාසිංශන එක් කර සිටිමු.

ඔබගේ ආයතනික පුහුණුවට අදාළ වාර්තාපොත (ජ’නලය/Journal) නිවැරදිව සම්පුර්ණ කර ඔබගේ අධ්‍යයනාංශයට භාර දියයුතුය. එසේම එම වාර්තා පොතට අමතරව වෙනත් කිසිඳු අමතර පෝරමයක් ඒසමග භාරදීම අවශ්‍යය නොවේ (ආයතනික පුහුණුවට අදාළ වෙබ් අඩවියේ ඇතුලත් සියලු පෝරමයන් එම වාර්තා පොතේ ඇතුලත් කර තිබේ).

නමුත් නයිටා (NAITA) ආයතනයට අනුයුක්තව පුහුණුව ලබා ගත් සිසුන් මෙහිදී එම ආයතනයේ කොන්දේසි වලට යටත්ව කටයුතු කිරීම අනිවාර්ය වේ.

ඔබට යම් ගැටළුවක් ඇත්නම් ඔබගේ අධ්‍යයනාංශයේ ආයතනික පුහුණුවට අදාළ කටයුතු භාරව සිටින සම්බන්ධිකාරක සමග සම්බන්ධ වන්න.

වැඩිදුර විස්තර: ආයතනික පුහුණු වැඩසටහන