අවසන් වසර සිසුන් සහ අනෙකුත් සිසුන් සඳහා විශේෂ දැනුම්දීමක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පිඨයේ අවසන් වසර සිසුන් සඳහා වන ආයතනික පුහුණුව පෙර සැලසුම් කර ඇති පරිදි 2017 අගෝස්තු 28 වන දින ආරම්භ කරන අතර, පිඨයේ සියලුම සිසුන් සඳහා දෙවන අර්ධ වාර්ෂිකයේ අධ්‍යයන කටයුතු 2017 සැප්තැම්බර් මස 11 වන දින ආරම්භ කෙරේ.