“අපරාධ වින්දිතයෝ” ලිපි එකතුව දොරට වැඩිම

අපරාධ විද්‍යා හා අපරාධ යුක්ති අධ්‍යනාංශයේ උපාධි අපේක්ෂකයින් සිය හිංසිතවේදය විෂය ඒකකය යටතේ රචනා කරන ලද ලිපි එකතුවක් ග්‍රන්ථයක් ලෙස එළිදැක්වීම පසුගිය 18 දින සුමංගල කියැවිම් ශාලාවේදී පැවැත්විණි. මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පිඨාධිපතිතුමන්, ආචාර්ය ඩි. පි. එස්. චන්ද්‍රකුමාර, උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත දේශකයානන් වූ නීතිඥ බැසිල් ප්‍රනාන්දු මහතා, සමාජ විද්‍යා හා මානව විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ අංශාධිපති, මහාචාර්ය මයුර සමරකෝන් ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ රැසක් මෙම උත්සවය සඳහා සහභාගී විය.

අපරාධ විද්‍යා විශේෂ උපාධි අපේක්ෂකයින් මෙම අපරාධ වින්දිතයෝ ලිපි එකතුව සංග්‍රහ කිරීම සඳහා මගපෙන්වීම හිංසිතවේදය විෂය ඒකකය භාරව කටයුතු කරනු ලබන ආචාර්ය නෙරන්ජි විජේවර්ධනයන් විසින්  සිදුකර තිබේ.