අපරාධවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 11 වන කණ්ඩායම සඳහා දේශන ආරම්භය