අපරාධවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 11 වන කණ්ඩායම සඳහා දේශන ආරම්භය

කෝවිඩ් 19 ව්‍යසනය හේතුවෙන් තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබූ අපරාධවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට අදාළ දේශන 2020 අගෝස්තු මස 22 සෙනසුරාදා දින සිට නැවතත් ආරම්භ වේ.