අධ්‍යයන කටයුතු විශ්ව විද්‍යාලය තුළ අරම්භ කිරිම

*ප්‍රථම වසර සිසු සිසුවියන්ගේ නේවාසික පහසුකම් පිළිබඳව පසුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.