අක්ෂි සායනය සහ ඇස් කණ්නාඩි ලබා දීම (මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ විද්‍යාර්ථින් සඳහා)