අංගම්පොර සටන්කලාවේ අභිමානය “අංගම් කෙටිල්ල”

විදුදය අංගම් කලා සංගමය, සංසකෘතික මධ්‍යස්ථානය හා කලා පර්ශදය එකමුතුව සංවිධානය කල අංගම් කෙටිල්ල දෙසැම්බර් මස 6 වන දින ප.ව. 7.00 සුමංගල කියවීම් ශාලාවේදී පැවැත්වුනි.  කලාභූෂණ  ජි. කරුණාපාල මහතා, මහාචාර්ය සමන් චන්ද්‍ර රණසිංහ මහතා, ආචාර්ය ප්‍රණීත් අභයසුන්දර මහතා ආදී විද්වතුන් රැසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වුණු සම්ප්‍රදායික සටන් කලාවේ අභිමානය රැගත් මෙම සංදර්ශනය අංගම් කලාවේ සංස්කෘතිකමය වනාකම, සුවිශේෂිත්වය මැනවින් පෙන්නුම් කළේය.