ආරාධිත දේශනය – ගුණාත්මක පර්යේෂණයක් සිදු කරන්නේ කෙසේද? How to conduct a qualitative research study?

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පී්‍ඨයේ සමාජවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් මෙහෙයවනු ලබන ආරාධිත දේශනය

Topic: How to conduct a qualitative research study?ගුණාත්මක පර්යේෂණයක් සිදු කරන්නේ කෙසේද?

Time: Aug 24, 2022 07:00 PM Colombo

Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/94635070134?pwd=MEY0VE9uN1U0WHlpcXlhVzN2THJOQT09

 

Meeting ID: 946 3507 0134

Passcode: 159842

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023