ආරාධිත දේශනය – ගුණාත්මක පර්යේෂණයක් සිදු කරන්නේ කෙසේද? How to conduct a qualitative research study?

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පී්‍ඨයේ සමාජවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් මෙහෙයවනු ලබන ආරාධිත දේශනය

Topic: How to conduct a qualitative research study?ගුණාත්මක පර්යේෂණයක් සිදු කරන්නේ කෙසේද?

Time: Aug 24, 2022 07:00 PM Colombo

Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/94635070134?pwd=MEY0VE9uN1U0WHlpcXlhVzN2THJOQT09

 

Meeting ID: 946 3507 0134

Passcode: 159842

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022