දැන්වීමයි මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබාදීම – දෙවන ලැයිස්තුව (තෙවන වසර සහ සිව්වන වසර)

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයෙහි තෙවන සහ සිව්වන වසර සිසුන්ගේ 2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාළ ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණ සඳහා මේ සමග අමුණා ඇති ලැයිස්තුවල සඳහන් සිසුන් හට 2022 ජුනි 06 වන දින සිට පහත සඳහන් නේවාසිකාගාර තුල නේවාසික පහසුකම් සලසා ඇත.

කාන්තා සිසුන් සඳහා – ධර්මපාල නේවාසිකාගාරය (තෙවන සහ සිව්වන වසර සියළු සිසුන්) පිරිමි සිසුන් සඳහා – හෙට්ටිආරච්චි නේවාසිකාගාරය (තෙවන සහ සිව්වන වසර සියළු සිසුන්)

නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබා ගැනීමට පැමිණීමේදී පහත සඳහන් ලේඛණ උපශාලාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කල යුතුය. I. කොවිඩ් එන්නත් මාත්‍රා ලබාගත් බවට සහතික කරන ලද කාඩ්පතේ පිටපත II. නේවාසිකාගාර ගාස්තු ලෙස රු. 750/- ක මුදලක් ගෙවා ලබා ගත් රිසිට් පතේ පිටපත (නේවාසිකාගාර ගාස්තු ගෙවීමට අදාල වවුචර්පත් විශ්ව විද්‍යාලීය වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය)

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී ශිෂ්‍ය සුභසාධක අංශය

2022/06/06

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022