මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ අධ්‍යයන කටයුතු සහ විභාග කාලසටහන