මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේයේ තෙවන හා සිව්වන වසර පළමු අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණයේ විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම

දැන්වීමයි. මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේයේ තෙවන හා සිව්වන වසර පළමු අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණයේ විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම.

Notice