ලේඛකත්ව හා සන්නිවේදන ඩිප්ලෝමාව 2019 කණ්ඩායම සිංහල හා ජන සන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශය මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය 2021 April Examination Pass List (Batch 2019 & Repeaters)

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023