ලේඛකත්ව හා සන්නිවේදන ඩිප්ලෝමාව 2019 කණ්ඩායම සිංහල හා ජන සන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශය මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය 2021 April Examination Pass List (Batch 2019 & Repeaters)