නේවාසිකාගාර සදහා අයදුම් නොකල හා නේවාසිකාගාර අයදුම් කර නොලැබුන සිසුන් සදහා

දැන්වීමයි

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ තෙවන සහ සිව්වන වසර සිසුන්ගේ පළමු අර්ධවාර්ෂිකයේ විභාග 2022 ජුනි මස 06 වන දින සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර පළමු වසර සිසුන්ගේ විභාග කටයුතු 2022 ජුනි මස 18 වන දින සහ දෙවන වසර සිසුන්ගේ විභාග කටයුතු 2022 ජුනි මස 27 වන දින ආරම්භ කිරීමට නියමිනව ඇත. අදාළ කාලසටහන්‌ පීඨ වෙබ්‌ පිටුවේ පළ කර ඇත.

දැනටමත්‌ නේචාසිකාගාර පහසුකම්‌ අයදුම්කර ඇති සිසුන්ට මේ වනවිටත්‌ නේවාසිකාගාර සපයා ඇති අතර මෙතෙක්‌ ඒ සඳහා අයදුම්‌ නොකළ එහෙත්‌ දැනට පචතින තත්ත්වය යටතේ නේචාසිකාගාර පහසුකම්‌ අත්‍යවශ්‍ය සිසුන්‌ පමණක්‌ පීඨ වෙබ්‌ පිටුවේ පළකර ඇති ගූගල්‌ පෝරමය (Google Form) 2022 ජුනි මස 01 චන දින මධ්‍යහ්න 12.00ට පෙර පුරවා එවීමට කටයුතූ කරන ලෙස ද කාරුණිකව දන්වමි.

පචතින සෞඛ්‍ය හා බලශක්ති අර්බුදය හමුවේ නේවාසිකාගාර පහසුකම්‌ භාවිතයේදී යම්‌ යම්‌ ගැටලු ඇතිවිය හැකි බව ද දන්වා සිටින අතර නේචාසිකාගාර පහසුකම්‌ ලබාගත හැකි චන්නේ නියමිත වර්ෂයේ විභාග සඳහා පෙනී සිටීමට පමණි.

සියලුම වසරවල සිසුන්ට එකවර නේවාසිකාගාර පහසුකම්‌ ලබාදීම නේචාසිකාගාර ධාරිතාවය මත සහ සෞඛ්‍ය හේතූමත සිදුකළ නොහැකි බැවින්‌ ස්චකීය විභාග කටයුතු අවසන්‌ වූ වහාම ඒ ඒ සිසුන්‌ නේවාසිකාගාර තුළින්‌ ඉවත්වීමට වගබලාගත යුතු චේ.

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022