2 වන විද්‍යෝදය ශිෂ්‍ය පර්යේෂණ දිනය2018

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨය සංවිධානය කරන ලද 2 වන විද්‍යෝදය ශිෂ්‍ය පර්යේෂණ දිනය 2018 ජුලි මස 10 සහ 11 යන දෙදින විශ්විද්‍යාලීය සුමංගල ශාලාවේදී පැවැත්වූ අතර මෙහි මුලික අරමුණ වූයේ පිඨයේ අවසාන වසර සිසුන්ගේ නිබන්ධන වල විස්තාරිත සාරාංශ ඉදිරිපත් කිරීමයි.

සමුළුවේ ප්‍රධාන දේශිකාව ලෙස එංගලන්තයේ වාර්වික් විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය දිලිනි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය සහභාගී වූ මෙම සමුළුව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගිවිය.

 

 

 

2nd Vidyodaya Undergraduate Research Day 2018

The inauguration ceremony of the second Vidyodaya Undergraduate Research Day (VURD 2018) “Pathways to Excellence: from student to researcher” organized by the Faculty of Humanities and Social Sciences (FHSS), University of Sri Jayewardenepura was held on the 10th of July 2018 at the Sumangala Mandiraya.   The purpose of the Conference was to provide an academic platform for final year students to present extended abstracts based on their final year dissertations. The technical sessions were taken place from 8.00am –  4.00 pm 11th of July 2018 under the 23 tracks such as Agriculture, Land Use, and Rural Economics, Reshaping the Social and Cultural Landscape, Disaster Preparedness and Management, Buddhist teachings and ideological frontiers etc.

The inauguration ceremony was graced by the Chief Guest & Keynote Speaker Prof. Dulini Fernando from Warwick University, UK, and Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura, Mrs. Sandya Wijebandara, Secretary to the Ministry of Science, Technology and Research, Prof. D. P. S. Chandrakumara, Dean Faculty of Humanities and Social Sciences, Prof. Hemanthi Ranasinghe, Dean of the Faculty of Graduate Studies, Snr. Prof. E. Dayarathne, Director EDECU, and by Mr. Ganasiri Britto, Registrar of the University. VURD 2018 chaired by Ven. Dr. Pinnawala Sangasumana with the assistance of the Secretary Mrs. Imesha Dharmasena. Heads of Departments, academic and non-academics and students of the faculty actively participated to make the event a success.