2023.01.18 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත අනිවාර්ය ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ලිඛිත පරීක්ෂණයේ (Placement Test (DELT)) විභාග ශාලාවන්.

මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2023.01.18 වන දින පෙ.ව. 08.00 සිට පෙ.ව. 10.00 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත අනිවාර්ය ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ලිඛිත පරීක්ෂණයේ (Placement Test (DELT))විභාග ශාලාවන් පහත පරිදි වන බව මෙයින් දන්වමි.

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023