2021/2022 නවක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ දැන ගැනීම සඳහා

ඔබගේ විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය ලියපාදිංචිය නිවැරදිව සිදු කිරීම සඳහා ඔබ විසින් වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් කළයුතු තොරතුරු හා සම්බන්ධ පහත සඳහන් කරුණු කෙරෙහි ඔබගේ අවධානය යොමු කරන ලෙස කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

  1. පාස්පෝට් ප්‍රමාණයේ (45mm උස x 35mm පළල) සුදු පසුබිමෙහි වර්ණ උඩුකය සහිත ජේපීජී (.jpg) ආකෘතියෙන් ලබා ගත් (මාස 06කට වඩා පැරණි නොවන) උඩුකය ඡායාරූපයක මෘදු පිටපතක්.

(සැ:යු: මේ සඳහා පරිලෝකනය (Scan) කරන ලද, උඩුකය අපැහැදිලි, සිනහවෙමින් හෝ ඇස් පිය වී ඇති, උපැස් යුවළ සහිත, ප්‍රමිතියෙන් තොර වර්ණ සහිත, නළල සහ හිස වැසෙන ඇඳුම් සහිත ඡායා රූප අනුමත නොකරන අතර කිසිදු ඡායාරූපයක් .jpg ආකෘතියෙන් තොරව ඉදිරිපත් නොකළ යුතු ය).

  1. ඍජු ප්‍රවේශය යටතේ ලියාපදිංචි වන සිසුන් නවක වදය සහ වෙනත් ස්වරූපයේ සාහසික ක්‍රියා නොකරන බවට ප්‍රකාශිත ආකෘති පත්‍රය නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කර අත්සන යොදා ඔබගේ අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධානවරයා මගින් සහතික කරවාගෙන උඩුගත කළයුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

සාමාන්‍ය ප්‍රවේශය යටතේ ලියාපදිංචි වන ලද නමුත් මෙතෙක් එම ආකෘති පත්‍රය පිරවීමට නොහැකි වූ යම් ශිෂ්‍යයෙක් හෝ ශිෂ්‍යාවක් වේ නම් ඔහු හෝ ඇය එම ආකෘති පත්‍රය නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කර අත්සන යොදා ඕනෑම අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධානවරයකු මගින් සහතික කරවාගෙන උඩුගත කළයුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

 

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය