2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂයේ දෙවන වසර හා තෙවන වසර, දෙවන අර්ධ වාර්ෂික විෂය ඒකක සඳහා ලියාපදිංචි වීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2019/ 2020 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා ලියාපදිංචි වූ දෙවන වසර හා තෙවන වසර උපාධි අපේක්ෂකයින් හට දෙවන අර්ධවාර්ෂික විෂය ඒකක සඳහා ලියාපදිංචි වීමට 2021.11.05 දින සිට අවස්ථාව ලබා දී ඇත.

විෂය ඒකක සඳහා ලියාපදිංචි වීමේදී පීඨ වෙබ් අඩවියේ විභාග ඒකකය (http://fhss.sjp.ac.lk/exams/) වෙත පිවිස Subject Registration යන ස්ථානයට ඇතුලත් වී විෂය ඒකක තෝරා ගත යුතුය. තෝරා ගත් විෂය ඒකක Save කළ පසු ලියාපදිංචි වීම සිදුවේ. විෂය ඒකක ස්ථිරවම තෝරා ගත් පසු පමණක් Submit යන්න Click කරන්න. 2021.11.12 දින තෙක් ඔබට විෂය ඒකක මාරු කළ හැකි අතර,Submit යන්න Click කළ පසු නැවත වෙනස් කළ නොහැකි බව දන්වමි.

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරි
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය