හරිත විරු ‘21 ජයග්‍රාහකයින්

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ හරිත කවය විසින් සංවිධානය කරන ලද හරිත විරු 21′ වඩාත් තිරසර හරිත ක්‍රියාකාරකම සහ වඩාත් ජනප්‍රිය හරිත ක්‍රියාකාරකම උදෙසා පැවැත්වූ තරගාවලියේ ජයග්‍රාහකයින් මෙහි දැක්වේ. ඔවුන් සියලු දෙනාට උණුසුම් සුබ පැතුම්.

Green Hub Student Competition on Green Practices

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022