හරිත විරු ‘21 ජයග්‍රාහකයින්

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ හරිත කවය විසින් සංවිධානය කරන ලද හරිත විරු 21′ වඩාත් තිරසර හරිත ක්‍රියාකාරකම සහ වඩාත් ජනප්‍රිය හරිත ක්‍රියාකාරකම උදෙසා පැවැත්වූ තරගාවලියේ ජයග්‍රාහකයින් මෙහි දැක්වේ. ඔවුන් සියලු දෙනාට උණුසුම් සුබ පැතුම්.

Green Hub Student Competition on Green Practices