සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023

සිංහල ව්‍යාකරණය පිළිබඳ විශේෂ දේශනය 2023.02.16 දින ප.ව 5.00 සිට ශ්‍රී සුමංගල සභාසදයේ දී…

subasha 2023 event 01