සුභාෂා – සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය 2024, ජයග්‍රාහී ඔබ සැමට උණුසුම් සුබ පැතුම්..!

සුභාෂා – සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය 2024, ජයග්‍රාහී ඔබ සැමට උණුසුම් සුබ පැතුම්..!

පළමු ස්ථානය
එන්. එච්. ඉසුරු උෂාන්ත ද සිල්වා
ඉතිහාස හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය

දෙවන ස්ථානය
ඩබ්. කවිඳු දිල්ෂාන්
සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශය

තෙවන ස්ථානය
නලිඳු දිල්ෂාන් ජයවර්ධන
සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශය

This image has an empty alt attribute; its file name is cover-awards.jpg