සුභාෂා – සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය 2024

සුභාෂා – සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය 2024 – පෙරහුරු පරීක්ෂණය 01
අප්‍රේල් මස 22 වැනි සඳුදා මධ්‍යාහ්න 12.00 සිට විවෘතයි.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න: Subhasha 2024 | CDEPD (sjp.ac.lk)