සුභාෂා – සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය 2023 – පළමු පෙරහුරු පරීක්ෂණය

සුභාෂා – සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය 2023 – පළමු පෙරහුරු පරීක්ෂණය

2023.02.21 වැනි අඟහරුවාදා ප. ව. 12.00 සිට..

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා CDEPD වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න. (ලියාපදිංචි වූ සිසුන් සඳහා පමණි)

Subhasha 2023 - Mock Test 1