ශ්‍රී ලංකා කලා මණ්ඩලයේ අභිනව සභාපති ධුරයට පත් වූ මහාචාර්ය ප්‍රණීත් අභයසුන්දර මහතාට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ උණුසුම් සුබ පැතුම්