විශේෂ නිවේදනයයි – 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පළමු වසරට ලියාපදිංචිවීම සඳහා සුදුසුකම්‌ ලැබූ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්‌ වෙත

2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පළමු වසරට ලියාපදිංචිවීම සඳහා සුදුසුකම්‌ ලැබූ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්‌ වෙත.

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ අධ්‍යයන වාර දර්ශනයෙහි පළමු වසර සිසුන්ගේ නම්නීකරණ වැඩසටහන 2023 ජනවාරි මුල්‌ සතියට නියමිතව පැවතියද, මෙතෙක්‌ මෙම වසරෙහි පීඨයෙහි ලියාපදිංචිවීමට නියමිත නවක සිසුන්ගේ නාම ලේඛනය විශ්වවිද්‍යාලයට නිල වශයෙන්‌ ලැබී නොමැති බැවින්‌ එම කටයුතු කල්‌ දැමීමට සිදු වී ඇති බව දන්වමි.

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන්‌ සභාවෙන්‌ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීමට ලියාපදිංචිවී ඇති ශිෂ්‍යයන්ගේ නාම ලේඛනය විශ්වවිද්‍යාලයට ලැබුණු වහාම අදාළ නම්නීකරණ වැඩසටහන පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම්‌ කරනු ලැබේ.

ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ඔබ විසින්‌ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන්‌ සභාවට ලබා දී ඇති විද්‍යුත්‌ තැපැල්‌ ලිපිනය මගින්‌ ඔබ වෙත ලබා දීමට කටයුතු කරන බව වැඩිදුරටත්‌ දන්වමි.

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023