විශේෂ දැන්වීමයි – විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන්‌ සභාවේ ලියාපදිංචි වී ඇති උපාධි අපේක්ෂකයන්ගේ දැන ගැනීම පිණිසයි.